ALGEMENE VOORWAARDEN L Touch


ARTIKEL 1 - Definities

De volgende definities zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en deze algemene voorwaarden:
AV: deze algemene voorwaarden;

Annulering: als de Wederpartij een afspraak heeft gemaakt en deze afspraak wenst te annuleren en/of te verzetten;

Behandeling: alle door L Touch uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van kappersactiviteiten en/of visagieactiviteiten, zulks in de ruimste zin van het woord;

L Touch: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61336416;

Opdracht: de tussen L Touch en de Wederpartij overeengekomen werkzaamheden, welke de medewerkers en/of directie van L Touch in opdracht van de Wederpartij verricht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het verrichten van kappers-activiteiten en/of visagieactiviteiten en het verkopen van haar- en make-up-producten, zulks in de ruimste zin van het woord;

Overeenkomst: al dan niet schriftelijk aangegane overeenkomst tussen L Touch en de Wederpartij.

Product: alle door L Touch geleverde producten die de Wederpartij in verband met de uitgevoerde Behandeling(en) dan wel afzonderlijk afneemt;

Wederpartij: ieder natuurlijk of rechtspersoon die met L Touch een overeenkomst heeft gesloten en/of waarvoor L Touch activiteiten heeft verricht en/of waaraan L Touch producten heeft geleverd;

Offerte: iedere offerte of aanbieding van L Touch aan Wederpartij ARTIKEL 2 - Algemeen
1. Deze AV maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
2. De Wederpartij is gehouden haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst na te komen.

ARTIKEL 3 - Totstandkoming en toepasselijkheid van de Overeenkomst
1. De toepasselijkheid van voorwaarden, in de ruimste zin van het woord, van de Wederpartij c.q. derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen na schriftelijke bevestiging door L Touch zijn voorwaarden van de Wederpartij c.q. derden van toepassing.
2. Afspraken die afwijken van de bepalingen opgenomen in de Overeenkomst en in deze AV opgenomen bedingen, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze door L Touch als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. De Overeenkomst komt tot stand door een in mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm aan L Touch verstrekte Opdracht, nadat de Opdracht door L Touch is aanvaard.
4. L Touch is bevoegd van de Wederpartij in schriftelijke of elektronische vorm een opdrachtbevestiging te vragen indien de L Touch van mening is dat de aard en/of omvang van de door de Wederpartij verstrekte Opdracht dit vereist.
5. Door de verstrekte Opdracht, alsook na ondertekening door de Wederpartij van een schriftelijke of elektronische bevestiging van de Opdracht, aanvaardt de Wederpartij de toepasselijkheid van deze AV.
6. L Touch heeft het recht zonder opgaaf van redenen een Opdracht van de Wederpartij niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.
7. L Touch is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming, de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of een gedeelte daarvan over te dragen aan een derde. De Wederpartij heeft dan niet het recht om de overeenkomst met L Touch te ontbinden.
8. De in de Nederlandse taal opgestelde AV hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal vertaalde voorwaarden.
9. Wijzigingen van en/of aanvullingen in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van L Touch.
10. De Wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met L Touch is aangegaan, gaat stilzwijgend akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten.

ARTIKEL 4 – Offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij door L Touch schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen in de offertes gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen en zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders is bepaald.
2. Indien blijkt dat bij de aanvraag of door de Wederpartij verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft L Touch het recht in de offertes opgenomen prijzen aan te passen.
3. Offertes van L Touch zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Alle door L Touch aangeboden offertes geschieden op naam en zijn niet overdraagbaar.


ARTIKEL 5 – Prijzen en betaling
1. De betaling dient contant of per pin te geschieden direct na de Behandeling. Tenzij door L Touch en de Wederpartij anders is overeengekomen.
2. Indien er overeenkomstig artikel 5 lid 1 niet direct na de Behandeling is betaald dienen alle overige betalingen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de Wederpartij op korting, opschorting of verrekening, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen De betaling dient rechtstreeks aan L Touch te worden voldaan door storting op het door L Touch aangegeven bankrekeningnummer.
3. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
4. Is tijdige betaling uitgebleven, dan dient de Wederpartij bij een volgende Behandeling vooraf te betalen. Tevens geeft niet of niet tijdige betaling L Touch het recht haar prestatie ingevolgde de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Zonder dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
5. Ingeval de Wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, in de schuldsanering komt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;
geeft L Touch het recht, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de door L Touch verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van L Touch op vergoeding van kosten, schade en rente.
6. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de Wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van L Touch de daadwerkelijk geleden schade te vorderen van de Wederpartij. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde Wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna de openstaande facturen, op volgorde van de oudst naar jongst gedateerde factuur, met het resterende bedrag worden afgeboekt.
7. Indien de Wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens L Touch nakomt, een en ander zoals vermeld in dit artikel, is de Wederpartij in verzuim zonder dat hiervoor een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft L Touch het recht per maand aan de Wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
8. Alle door L Touch gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk door L Touch overeengekomen is.
9. Indien door L Touch duidelijke rekenfouten en verschrijvingen zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door L Touch worden hersteld.
10. Indien de Wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling is al hetgeen L Touch van de Wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht van L Touch de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 6 - Annulering en wijzigingen
1. De Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex art. 6:265 BW e.v. of andere wettelijke bepalingen tenzij Annulering door L Touch uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.
2. L Touch behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de Wederpartij hierdoor het recht heeft de Overeenkomst te annuleren of te (laten) ontbinden.
3. De Wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de Opdracht daardoor kan worden beïnvloed. L Touch zal de Wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4. Indien de Wederpartij L Touch verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zal L Touch daaraan gevolg geven enkel indien zulks binnen haar mogelijkheden ligt. L Touch kan nimmer worden verplicht aan dergelijke verzoeken gevolg te geven. L Touch moet een dergelijk verzoek schriftelijk of elektronisch ontvangen hebben.
5. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden leidt tot meerwerk door L Touch, zullen die door haar steeds volgens de dan geldende tarieven aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch L Touch behoud het recht om de Wederpartij de door L Touch reeds gemaakte kosten en/of de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en/of de gederfde winst in rekening te brengen.
6. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium mondeling of elektronisch door L Touch aan de Wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De Wederpartij gaat akkoord met de uitvoering van meerwerk en de kosten daarvan, tenzij de Wederpartij daartegen binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving aan L Touch protesteert.
7. Annulering van een overeenkomst dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch of elektronisch (per e-mail) te geschieden. Indien de Annulering korter dan 24 uur plaatsvindt, wordt behoudt L Touch zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van L Touch en/of haar medewerkers voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
2. L Touch en/of haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan de geleverde dienst of de geleverde Producten.
3. L Touch spant zich ervoor in om de Opdracht naar behoren en conform hetgeen ter zake is overeengekomen uit te voeren.
4. L Touch en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de Wederpartij is verstrekt.
5. L Touch en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de Opdracht dient te zijn uitgevoerd.
6. L Touch en/of haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan apparatuur, bescheiden, materialen of andere zaken van de Wederpartij, welke L Touch in het kader van de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft of die op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met haar activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan. De Wederpartij is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
7. De Wederpartij vrijwaart L Touch en/of haar medewerkers en stelt haar schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van L Touch.

ARTIKEL 8 – Klachten
1. Klachten over de Behandelingen en/of Producten kunnen binnen 14 dagen schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Klachten worden direct in behandeling genomen en indien mogelijk opgelost.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt L Touch geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Wederpartij de factuur of levering als juist erkent.
3. De Wederpartij is verplicht om in voorkomende gevallen L Touch onmiddellijk de gelegenheid te bieden gebreken te herstellen.

ARTIKEL 9 – Garantie
1. L Touch geeft de Wederpartij 2 dagen garantie op de Behandelingen. Deze garantie vervalt indien de Wederpartij andere producten dan de door L Touch geadviseerde Producten heeft gebruikt c.q. de Wederpartij de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd, dan wel wijzigingen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen door een derde.

ARTIKEL 10 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan elke van de wil van L Touch onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, zeer slechte weersomstandigheden, aanzienlijke files, (griep) epidemie(ën), (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van L Touch of diens leveranciers.
2. In het geval dat L Touch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is L Touch gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de Wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3. Indien L Touch binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de Wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel L Touch als de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat L Touch jegens de Wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade.

ARTIKEL 11 - Persoonsgegevens
1. De door L Touch verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door L Touch verwerkt en worden gebruikt voor de efficiënte inrichting van de onderneming van L Touch in het kader van marktonderzoek en marktbenadering.
2. De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan L Touch verstrekte informatie, daaronder begrepen doch niet beperkt tot deze, de juiste adressen welke L Touch nodig heeft voor het naar behoren uitvoeren van de Overeenkomst.
3. De Wederpartij geeft L Touch toestemming de verstrekte gegevens voor eigen doeleinde te gebruiken, voor zover de wet dit verplicht aan derden beschikbaar te stellen en op te nemen in geautomatiseerde gegevensbestanden wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van L Touch voor de Opdracht noodzakelijk is.

ARTIKEL 12 - Geheimhouding
1. L Touch is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt tijdens de Behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Wederpartij uitdrukkelijk is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, L Touch verplicht is de vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepaling(en) uit deze AV onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze Overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door L Touch jegens de Wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze AV onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.
2. Op de tussen L Touch en Wederpartij gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden berecht. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de
bevoegde Nederlandse rechter te Breda, zij het dat L Touch de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in plaats waar Wederpartij woont en/of is gevestigd.
ARTIKEL 14 - Slotbepaling
1. De Wederpartij behoort zich in bijzijn van L Touch behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Wederpartij na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft L Touch het recht de Behandelingen te weigeren of te beëindigen zonder opgaaf van redenen. L Touch is in dit geval niet verplicht om schade die Wederpartij lijdt te vergoeden noch is zij hiervoor aansprakelijk.
2. Door het maken van een afspraak voor een Behandeling gaat de Wederpartij akkoord met de AV van L Touch.
3. In alle gevallen waarin de onderhavige AV niet voorzien, beslist L Touch bij monde van haar directie.
4. Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda